Važeća zakonska regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS-a
Formulari
Pravila
Metodologija
Ugovori
Programi
Odluke
Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope
Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora i kogeneracije
Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu
Energetska efikasnost
Procedure
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
Arhiva

- Zakon o energetskoj efikasnosti

- Tržišna pravila

- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom

- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnih sistema električne energije

- Odluka o odobravanju Cjenovnika za standardne priključke na distributivni sistem električne energije

- Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača za period od 01.08.2012.-31.07.2015.

- Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD NIkšić za operatora distributivnog sistema za period 01.08.2012-31.07.2015.

- Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju za period 01.08.2012-31.07.2015

- Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

- Pravila za osnivanje i rad tržišta elektrčne energije

- Pravila za razdvajanje integrisanog elektroenergetskog subjekta EPCG

- Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

- Procedura za izdavanje saglasnosti za priključenje i zaključivanje ugovora br. 10-00-43169 od 05.09.2013. godine

- Metodologija za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije

- Metodologija za utvrdjivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema - prečišćeni tekst

- SAIDI SAIFI 2019 - Podgorica

- Pregled SAIDI SAIFI CEDIS 2019

- Program mjera za primjenu nediskrimintornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije Sl. list 38/17

- Zakon o efikasnom korišćenju energije Sl. list 57/14

- Zakon o efikasnom korišćenju energije Sl. list 3/15

- Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije Sl. list 15/17

- Odluka o izmjeni Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije Sl. list 51/2021

- Direktiva 2003 54EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije - osnovni tekst Sl. list 7/17

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem Sl. list 7/17

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem Sl. list 44/17

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem Sl. list 78/17

- Odluka o izmjeni Metodologije za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem Sl. list 24/18

Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknada za priključenje na distributivni sistem Sl. list 24/18

- Procedura za izdavanje dokumenata za priključenje malih elektrana na distributivnu mrežu

- Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem - prečišćeni tekst Sl. list 24 od 18.04.2018

- Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije Sl. list 15/17

- Ugovor o korišćenju distributivnog sistema Sl. list 86/17

- Ugovor o nabavci električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistem Sl. list 86/17

- Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije (Sl. 32/19, 50/19, 51/19, 5/20, 8/20)

- Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije broj 10-01-21858 od 20.06.2022. godine

- Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije Sl. list 126/2021 od 07. 12. 2021. godine

- Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije, broj 10-01-13162 od 14.04.2022. godine

- Odluka o utvrđivanju cijena za pružanje dodatnih usluga održavanje Sl. list 86/17

- Plan razvoja 2020-2029

- Odluka - Saglasnost na Plan razvoja

- - Odluka o privremenim cijenama za korišćenje distributivnog sistema električne energije

- Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije  ( Sl. 66/19)

- Odluka o utvrđivanju popusta u vezi sa zakupom optičke infrastrukture (02.12.2022.)

- Odluka o utvrđivanju popusta u vezi sa zakupom optičke infrastrukture 2020

- Odluka o utvrđivanju popusta u vezi sa zakupom optičke infrastrukture 2019

Odluka o utvrđivanju popusta u vezi sa zakupom optičke infrastrukture 2018

- Pravila za korekcije cijena i naknada (Sl. 71-22)

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio