Za potrebu održavanja predstojećih brojnih kulturnih manifestacije na javnim površinama na otvorenom na teritorijama svih opština naše države potrebno je obezbijediti priključak za napajanje električnom energijom. U tom cilju sve opštine treba da dostave primarne lokacije na kojima će se odvijati navedene manifestacije i da za njih podnesu zahtjev za izdavanje saglasnosti za priklučenje. To je CEDIS-u potrebno kako bi se za dostavljene lokacije našla najbolja rješenja za priključenje na distributivni sistem električne energije, u skladu sa tehničkim mogućnostima. Na osnovu tog rešenja i zahtjeva opštine dobila bi se potrebna dokumentacija radi evidentiranja pripadajuće lokalne samouprave kao korisnika u bazi podataka CEDIS-a za odgovarajuće mjerno mjesto i,  na kraju, obezbjedio trajni priključak. Tako obezbijeđen priključak  koristio bi se za napajanje električnom energijom kulturnih i drugih manifestacija privremenog karaktera, čije je održavanje odobreno od strane lokalne samouprave.

Inače, uslovi, način i postupak pribavljanja saglasnosti CEDIS-a za  trajni priključak ( mjerno mjesto ) koji bi se koristio za napajanje električnom energijom predmetnih manifestacija privremenog karaktera,  definisani  su Procedurom za izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje i zaključivanje ugovora o priključenju na distributivni sistem električne energije.

Dakle, u skladu sa navedenom Procedurom, da bi se izdalo rješenje o saglasnosti za priključenje korisniku, odnosno odgovarajućoj lokalnoj samoupravi i da bi se sa njim zaključio ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije, neophodno je da korisnik  u prvom koraku podnese zahtjev, ili ga popuni kod nadležne Službe za pristup mreži svakog radnog dana u vremenu predviđenom za rad sa strankama, od 8:30 do 10:30 sati na sljedećim lokacijama:

 

Region Ulica i broj Kontakt osoba i broj telefona
Region 1-Nikšić, Plužine Ljube Nenadovića 30 Sava Perović, 067/250-372
Region 2-Podgorica, Cetinje, Danilovgrad Ivana Milutinovića 4 Zoran Žarić  020/ 408-440
Region 3 – Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica, Petnjica Mirka Arsenijevića bb Agić Etijen, 067/563-210
Region 4-Bar, Ulcinj, Budva JNA 10, Bar Milan Dragović, 067/644-993
Region 5-Herceg Novi, Tivat, Kotor X Hercegovačke 55 Dušanka Samardžić,067/302-100
Region 6-Bijelo Polje, Mojkovac,Kolašin Volođina bb Violeta Knežević,067/642-975
Region 7-Pljevlja, Žabljak, Šavnik Božidara Žugića 1 Radivoje Minić, 052/300-066

 

Uz navedeni formular potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

– Odobrenje, odnosno saglasnost nadležnog organa za postavljanje predmetnog priključka, odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni

– Projekat izrađen od ovlašćene organizacije ( jednopolna šema sa bilansom snaga), pri čemu ovom prilikom treba skrenuti pažnju na član 49 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije (stav 2 i 3 ), kojim je propisano da su kupci kod kojih se snaga mjeri:

  • kupci na 35 kV naponskom nivou
  • kupci na 10 kV naponskom nivou
  • kupci na 0,4 kV niskom naponu sa odobrenom priključnom snagom većom od 34,5 kW.
  • kupci kod kojih se snaga ne mjeri :
  • kupci na 0,4 kV naponskom nivou sa odobrenom priključnom snagom 34,5 kW ili manjom;

– Akt koji sadrži podatke o PIB-u i žiro računu lokalne samouprave;

– Ovlašćenje zastupnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni zastupnik.

Na osnovu iskustva iz prethodnog perioda posebno naglašavamo i molimo da potreba za angažovanom snagom i energijom na predviđenim lokacijama bude predmet pažljive analize, takođe  i da se povede  računa o tome da se radi o dugoročnom rešenju.

Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije 20 dana prije održavanja događaja.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio