Priključenje korisnika na distributivni sistem

Na ovoj stranici se nalazi uputstvo za priključenje objekata fizičkih i pravnih lica na distributivnu mrežu.

Kompletnu proceduru za priključenje korisnika možete preuzeti na sljedećem linku

Izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

 1. Na zahtjev nadležnog organa uprave ili organa lokalne uprave koji je nadležan, CEDIS će izdati tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem koji će biti sastavni dio urbanističko – tehničkih uslova.
 2. Uz zahtjev se dostavljaju podaci o: tehničko-tehnološkim karakteristikama objekta, potrebama o snazi (podatak o jednovremenoj vršnoj snazi i broju mjernih mjesta za predmetni objekat), lokaciji objekta i drugi podaci koji su od značaja za izradu tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem.
 3. U slučaju da je zahtjev uredan, CEDIS u formi dopisa izdaje “Tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem” kojima se, između ostalog, definiše mjesto priključenja infrastrukture za priključenje i mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja.
 4. Ukoliko zahtjev nije uredan, CEDIS će tražiti dopunu dokumentacije i nakon dopune izdati tražene uslove, odnosno isti odbiti ukoliko se zahtjev ne dopuni.

Izdavanje mišljenja na glavni projekat

 1. Na zahtjev revidenta, CEDIS izdaje mišljenje na glavni projekat.
 2. U slučaju da je glavni projekat urađen u skladu sa tehničkim uslovima za priključenje na distributivni sistem koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama CEDIS-a, CEDIS u formi dopisa daje pozitivno mišljenje na glavni projekat.
 3. U slučaju da glavni projekat nije urađen u skladu tehničkim uslovima za priključenje na distributivni sistem koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama CEDIS-a, CEDIS u formi dopisa daje negativno mišljenje na glavni projekat i ukazuje na nedostatke koje je potrebno otkloniti.

Zaključivanje ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju

Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju se zaključuje za: nove objekte i objekte koji se rekonstruišu, privremene i pomoćne objekte, promjenu kategorije potrošnje električne energije, promjene priključne snage, objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno, podjela mjernog mjesta na veći broj mjernih mjesta, promjena načina priključenja - monofazno/trofazno, promjene uslova korišćenja električne energije, ako se izmjene uslova korišćenja odnose na priključenje specijalnih uređaja ili priključenje uređaja za rezervno napajanje, uređaja kompenzacije reaktivne energije, odnosno drugih sličnih uređaja kojima se bitno mijenja uticaj objekta korisnika na DS ili ugrožava sigurnost i bezbijednost imovine i lica i gradilišta.

 1. Zahtjev za zaključivanje ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju se podnosi na obrascu koji propisuje CEDIS. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija koja je specificirana na zahtjevu (LINK ZA PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA).
 2. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, energetske i tehničke prilike na mjestu priključenja, CEDIS dostavlja podnosiocu zahtjeva predlog ugovora i upoznaje ga sa načinom i postupkom zaključenja tog ugovora, kao i sa mogućnošću da se opredijeli da infrastrukturu za priključenje gradi CEDIS ili podnosilac zahtjeva.
 3. U zavisnosti od toga ko gradi infrastrukturu za priključenje, CEDIS i podnosilac zahtjeva zaključuju: • Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada podnosilac zahtjeva gradi infrastrukturu za priključenje) ili • Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje).
 4. Ukoliko CEDIS, rješavajući po urednom i kompletnom zahtjevu za zaključivanje ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, utvrdi da postoje tehnička ograničenja u DS pod kojima se podrazumijeva nedostatak prostorno planskih preduslova, dostaviće podnosiocu zahtjeva obavještenje o odbijanju zahtjeva.

Priključenje objekta podnosioca zahtjeva

 1. Nakon završetka izgradnje infrastrukture za priključenje, unutrašnjih instalacija, izvršenih mjerenja i ispitivanja koja se mogu uraditi bez priključenja na DS, podnosilac zahtjeva dostavlja CEDIS-u obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza na obrascu koji propisuje CEDIS. (LINK ZA PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA)
 2. Ukoliko infrastruktura za priključenje i mjerno mjesto ispunjavaju uslove iz ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, CEDIS, nakon pozitivnog izvještaja o internom tehničkom pregledu, vrši povezivanje priključka, ugradnju brojila i plombiranje mjernog mjesta i sačinjava obavještenje o ispunjenosti ugovornih obaveza u svrhu zaključivanja Ugovora o snabdijevanju na propisanom obrascu. Navedenim obavještenjem, CEDIS informiše podnosioca zahtjeva - korisnika, da može zaključiti ugovor o snabdijevanju sa izabranim snabdijevačem.
 3. Snabdjevač je u obavezi da informiše CEDIS da je sa podnosiocem zahtjeva potpisan ugovor o snabdijevanju, a CEDIS je u roku od 7 dana nakon dobijanja obavještenja od Snabdjevača dužan da priključi objekat podnosioca zahtjeva.
 4. Podnosilac zahtjeva je u obavezi da u roku od 7 dana nakon priključenja, CEDIS-u dostavi Izvještaj (stručni nalaz) ovlašćene organizacije da predmetne instalacije korisnika sistema ispunjavaju tehničke uslove kojim se obezbjeđuje sigurnost ljudi i imovine. Ukoliko podnosilac zahtjeva u propisanom roku ne dostavi Izvještaj (stručni nalaz) CEDIS mu obustavlja isporuku električne energije.
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio