Priključenje korisnika na distributivni sistem

Na ovoj stranici se nalazi uputstvo za priključenje objekata fizičkih i pravnih lica na distributivnu mrežu.

Kompletnu proceduru za priključenje korisnika možete preuzeti na sljedećem linku

Priključenje objekta na distributivni sistem električne energije vrši se na osnovu rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje, koje u skladu sa Zakonom i Procedurom izdaje CEDIS na čiji sistem se priključuje objekat korisnika.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje sadrži:

1) Za fizička lica:
 • prezime, ime oca i ime podnosioca zahtjeva,
 • jedinstveni matični broj,
 • adresu stanovanja,
 • adresu objekta koji se priključuje,
 • kontakt telefon.
2) Za pravna lica:
 • puni naziv i sjedište pravnog lica odnosno preduzetnika,
 • adresu za prijem službene pošte,
 • adresu za obavljanje privredne djelatnosti,
 • ime i prezime odgovornog lica,
 • broj žiro računa i naziv poslovne banke,
 • PIB,
 • kontakt telefon.
3) Podatke o objektu za koji se traži priključenje:
 • naziv i vrsta objekta,
 • lokacija objekta,
 • namjena objekta,
 • ostale bitne podatke o objektu.

Zahtjev mora biti čitko i uredno popunjen, potpisan od strane podnosioca zahtjeva, ovlašćenog lica ili odgovornog lica. Ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice, zahtjev mora biti ovjeren pečatom pravnog lica.

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 1) Korisnik koji gradi novi objekat (koji pribavlja građevinsku dozvolu) podnosi:
 • Urbanističko tehničke uslove sa kartom detaljnog urbanističkog plana u digitalnoj (CD) i papirnoj podlozi u kojima su ucrtane trase infrastrukturnih mreža i saobraćajnica i smjernice i uslovi za izgradnju infrastrukturnih i komunalnih objekata,
 • Revidovan idejni ili glavni projekat urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a(jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • (za porodične stambene zgrade glavni projekat urađen u skladu sa zakonom, tehničkim propisima, standardima i preporukama CEDIS-a),
 • Fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • Ovlašćenje zastupnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni zastupnik
2) Korisnik koji priključuje gradilišni priključak, podnosi:
 • građevinsku dozvolu za objekat za čije potrebe se traži priključenje gradilišnog priključka;
 • projekat izrađen od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga, a za veće objekte i šema organizacije gradilišta),
 • saglasnost za priključenje za objekat za koji se traži gradilišni priključak,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
3) Korisnik koji priključuje privremeni objekat, podnosi:
 • odobrenje, odnosno saglasnost nadležnog organa o postavljanju privremenog objekta,odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;
 • projekat izrađen od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenja punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
4) Kupac koji zahtijeva povećanje ili smanjenje postojeće snage, podnosi:
 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju,
 • dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži saglasnost za priključenje,
 • projekat od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
5) Kupac koji zahtijeva razdvajanje postojeće instalacije ili objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno, podnosi:
 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju,
 • dokaz o vlasništvu ( izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži saglasnost za priključenje,
 • projekat od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
6) Kupac koji zahtijeva promjenu kategorije potrošnje (postojeći kupci koji traže kategoriju srednjeg napona 10 kV), podnosi:
 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o vlasništvu na objektu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • dokaz o vlasništvu transformatorske stanice 10/0.4 kV (list nepokretnosti, ugovor, odnosno račun o kupovini opreme za TS),
 • upotrebnu dozvolu za transformatorsku stanicu,
 • dokaz o izmirenom dugu za utrošenu elektičnu energiju na dan podnošenja zahtjeva,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
7) Kupac koji zahtijeva promjenu kategorije potrošnje radi promjene namjene korišćenja objekta (pretvaranje stambenog u poslovni prostor i obratno, pretvaranje nestambenog u poslovni prostor i dr.), podnosi:
 • prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • odobrenje nadležnog organa o promjeni namjene korišćenja objekta,
 • dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži promjenu kategorije potrošnje,
 • dokaz o izmirenom dugu za utrošenu el. energiju na dan podnošenja zahtjeva,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
8) Kupac koji zahtijeva zamjenu monofaznog trofaznim priključkom, podnosi:
  prethodno izdatu saglasnost za priključenje, odnosno drugi akt o priključenju, ako saglasnost za priključenje nije izdavana,
 • dokaz o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju,
 • dokaz o vlasništvu (izvod iz lista nepokretnosti u kojem nema zabilježbe gradnje bez građevinske dozvole),
 • ugovor o zakupu i izvod iz lista nepokretnosti za vlasnika objekta (ukoliko zahtjev podnosi zakupac), odnosno drugi dokaz o pravnom poslu na osnovu koga podnosilac dokazuje pravo na objektu za koji traži saglasnost za priključenje,
 • projekat od ovlašćene organizacije (jednopolna šema sa bilansom snaga),
 • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica,
 • ovlašćenje punomoćnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni punomoćnik.
Izuzetno, za objekte za koje u vrijeme gradnje nije zahtjevana građevinska dozvola, a nalaze se u bazi redovnih potrošača, rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje za povećanje ili smanjenje postojeće snage;
 • razdvajanje postojeće instalacije ili objedinjavanje više mjernih mjesta u jedno;
 • promjenu kategorije potrošnje;
 • promjenu namjene;
 • promjenu monofaznog u trofazni priključak,
 • može se izdati i bez ranije saglasnosti za priključenje ukoliko u listu nepokretnosti nema zabilješke zabrane gradnje, a građevinski radovi u objektu se, u smislu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, ne smatraju rekonstrukcijom.

Ako zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju saglasnosti za priključenje ne sadrži sve podatke i dokumentaciju tražene Procedurom, CEDIS će u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva o tome pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva i odrediti mu rok od 8 dana da otkloni nedostatke i dostavi dokumentaciju koju nije dostavio uz zahtjev.

CEDIS je dužan da riješi zahtjev za izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva, osim za proizvodne i složenije objekte za koje se rješenje izdaje u roku od 120 dana.

Ukoliko je zahtjev podnosioca potpun, ukoliko postoje kapaciteti i ne postoje tehnička ograničenja u distributivnom sistemu električne energije i ako uređaji i instalacije objekta koji se priključuje ispunjavaju uslove propisane zakonom, tehničkim i drugim propisima, CEDIS će izdati Rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje.

Nakon što korisnik ispuni sve uslove iz Rješenja o saglasnost za priključenje, nadležnom Regionu se obraća Zahtjevom za ugradnju mjernog uređaja i privremeno priključenje objekta radi funkcionalnog ispitivanja sa izjavom o preuzimanju odgovornosti uz koji prilaže:

 • rješenje o izdavanju saglasnosti za priključenje,
 • građevinsku dozvolu, odnosno saglasnost ili odobrenje za postavljanje privremenog objekta, odnosno akt nadležnost organa iz koga se utvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nije potrebno,
 • upotrebnu dozvolu za energetske objekte koje je podnosilac zahtjeva izgradio radi priključenja objekta,
 • izjavu nadzornog organa i rukovodioca radova da je priključak izgrađen u skladu sa rješenjem o izdavanju saglasnosti za priključenje, projektnom dokumentacijom, važećim propisima i standardima.

Nakon toga nadležni Region ugrađuje mjerni uređaj i privremeno priključuje korisnika radi funkcionalnog ispitivanja. Nakon isteka roka za funkcionalno ispitivanje, brojilo se isključuje.

Nakon završenog funkcionalnog ispitivanja korisnik podnosi Zahtjev za sklapanje Ugovora o priključenju uz koji prilaže:

  • upotrebnu dozvolu, odnosno saglasnost ili odobrenje za postavljanje privremenih objekta, odnosno odgovarajući akt nadležnog organa iz koga se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni;
  • stručni nalaz (atest) za porodične stambene zgrade i privremene objekte;
  • potvrdu ovlašćenog izvođača radova da su instalacije na objektu izvedene u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima i standardima za porodične stambene zgrade i privremene objekte;
  • dokaz o riješenim imovinsko pravnim odnosima u vezi izgradnje priključka;
  • dokaz o plaćenim troškovima za priključenje;
  • geodetski snimak trase priključnog kabla ukoliko CEDIS ne izvodi radove na izradi priključka.

Ukoliko su ispunjeni svi potrebni uslovi potpisuje se Ugovor o priključenju.

Po proceduri FC Snabdijevanje korisnik sa snabdjevačem potpisuje Ugovor o snabdijevanju, i nakon potpisivanja Ugovora o snabdijevanju, u roku od 7 dana, korisnik se trajno priključuje na distributivni sistem električne energije.

Connecting to the network

Connection of facilities to electricity distribution system shall be carried out on the basis of the decision on issuance of consent for connection, which is issued by the Crnogorski elektrodistributivni sistem (hereinafter: CEDIS) to whose system the facility is being connected.

Request for passing the decision about issuance of the consent for connection contains: 

1) for physical entities:

 • Surname, father’s name and name of the requester,
 • Unique personal number,
 • Residential Address,
 • Address of the facility which is being connected,
 • Contact phone number.

2) for legal persons:

 • Full name and headquarters of the legal entity, i.e. entrepreneur,
 • Address for the reception of business mail,
 • Address for the performance of commercial activity,
 • Name and surname of the responsible person,
 • Transfer account number and name of the business bank,
 • TIN,
 • Contact phone number.

3) Data on the facility for which the connection is requested:

 • Name and type of the facility,
 • Location of the facility,
 • Purpose of the facility,
 • Other important data on the facility.

The request shall be filled out in a clear script, signed by the requester, authorized or responsible person. If the requester is a legal entity, the request must be certified by the stamp of the legal entity.

The following documents shall be submitted with the request: 
1) A customer that constructs a new facility (that obtains construction permit) shall submit:

 • Urban-technical conditions with the map of detailed spatial plan in digital (CD) and hard copy with indicated routes of infrastructural networks and roads, guidelines and conditions for construction of infrastructural and communal facilities,
 • Revised preliminary or main design developed in accordance with the Law, technical regulations, standards and recommendations of CEDIS (single-line scheme with the balance of power) (for family residential buildings the main design has been developed in accordance with the Law, technical regulations, standards and recommendations of CEDIS),
 • Photocopy of the requestor’s identity card or the request or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • Authorization of the proxy, in case the request is submitted by authorized proxy;

2) The customer that connects the construction extension shall submit: 

 • Construction permit for the facility for which connection of the construction extension is requested;
 • Project developed by the authorized organization (single-line scheme with the balance of power and scheme of organization of the construction site for bigger facilities),
 • Consent for connection of the facility for which construction extension is requested;
 • Photocopy of identity card of the requester or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • Authorization of the proxy, in case the request is submitted by authorized proxy;

3) A customer that connects temporarily facility shall submit:

 • Approval, i.e. consent of the competent body on construction of temporarily facility, i.e. act of the competent body which proves that consent, i.e. approval is not necessary;
 • Project developed by the authorized organization (single-line scheme with the balance of power),
 • Photocopy of identity card of the requester or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • Authorization of the proxy, in case the request is submitted by authorized proxy.

4) A customer that requests increase or reduction of the existing power shall submit:

 • Previously issued consent for the connection, i.e. other act on connection if the consent for connection has not been issued,
 • Evidence on settled liabilities for consumed electricity,
 • Evidence on ownership (excerpt from the real estate folio which contains no annotation about non-permitted construction),
 • Contract on lease and excerpt from the real estate folio for the owner of the facility (if the request is submitted by lessee), i.e. other evidence on legal matter according to which the requester proves the right over the facility which needs consent for connection,
 • Project developed by the authorized organization (single-line scheme with the balance of power),
 • Photocopy of identity card of the requester or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • Authorization of the proxy, in case the request is submitted by authorized proxy.

5) A customer that requests separation of the existing installation or integration of several metering points into single one shall submit:

 • Previously issued consent for the connection, i.e. other act on connection if the consent for connection has not been issued,
 • Evidence on settled liabilities for consumed electricity,
 • Evidence on ownership (excerpt from the real estate folio which contains no annotation about non-permitted construction),
 • Contract on lease and excerpt from the real estate folio for the owner of the facility (if the request is submitted by lessee), i.e. other evidence on legal matter according to which the requester proves the right over the facility which needs consent for connection,
 • Project developed by the authorized organization (single-line scheme with the balance of power),
 • Photocopy of identity card of the requester or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • Authorization of the proxy, in case the request is submitted by authorized proxy.

6) Customer that requests change of the consumption category (the existing customers requesting the category of 10 kV medium voltage) shall submit:

 • previously issued connection consent, i.e. other act on connection if the consent for connection has not been issued,
 • evidence of ownership over facility (excerpt from the Real Estate Folio which contains no annotation about non-permitted construction),
 • evidence of ownership over 10/0.4 kV substation (real estate folio, contract, i.e. invoice on purchase of equipment for SS),
 • exploitation permit for substation,
 • evidence on settled debt for consumed electricity on the day of request submission,
 • copy of the requestor's identity card or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • authorization of the proxy when request is submitted by the authorized proxy.

7) Customer that requests change of the consumption category in order to change purpose of the facility use (change of the residential area into business premises and vice versa, etc.) shall submit:

 • previously issued connection consent, i.e. other act on connection if the consent for connection has not been issued,
 • approval of the competent body about change of the purpose of the facility use,
 • evidence of ownership (excerpt from the Real Estate Folio which contains no annotation about non-permitted construction),
 • contract on lease and excerpt from the real estate folio for the facility owner (if the request is submitted by lessee), i.e. other evidence of the legal matter on the basis of which the requestor proves their right over the facility for which change of the consumption category is requested,
 • evidence on settled debt for consumed electricity on the day of request submission,
 • copy of the requestor's identity card or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • authorization of the proxy when request is submitted by the authorized proxy.

8) Customer that requests change of the single-phase into three-phase connection shall submit:

 • previously issued connection consent, i.e. other act on connection if the consent for connection has not been issued,
 • evidence on settled liabilities for consumed electricity,
 • evidence of ownership (excerpt from the Real Estate Folio which contains no annotation about non-permitted construction),
 • contract on lease and excerpt from the real estate folio for the facility owner (if the request is submitted by lessee), i.e. other evidence of the legal matter on the basis of which the requestor proves their right over the facility for which change of the consumption category is requested,
 • project developed by the authorized organization (single- line scheme with balance of power),
 • copy of the requestor's identity card or excerpt from the register with TIN and transfer account for legal entities,
 • authorization of the proxy when request is submitted by the authorized proxy.

Exceptionally, for the facilities for which construction permit was not requested during construction and which are included in the base of regular customers, decision about issuance of the connection consent for increase or reduction of the existing power;

 • separation of the existing installation or integration of several metering points into single one;
 • change of the consumption category;
 • change of the purpose;
 • change of single-phase into three-phase connection,

may be issued also without previous consent for connection if Real Estate Folio contains no annotation about construction ban and if construction works in the facility are not treated as reconstruction according to the Law on  Spatial Planning and Construction of Structures.

If the request for issuance of the decision about connection consent does not contain all the data and documents, CEDIS shall in writing inform the requestor thereof within 8 days following the request submission and it shall set the deadline of 8 days for the requestor to eliminate all the defects and submit documents which were not submitted with the request.

If the requestor fails to act in the specified manner and within the set deadline, CEDIS shall make the conclusion about rejecting the request for issuance of the connection consent. CEDIS shall decide upon  the request for issuance of the connection consent within 30 days following the day of regular request receipt, except for generating and other complex facilities for which decision is issued within 120 days.

If the request is complete and there are capacities without technical restrictions in distribution system, as well as if devices of the facility which is being connected meet all the requirements specified by the law, technical and other regulations, CEDIS shall pass the Decision about issuance of the connection consent.

Upon meeting all the requirements from the Decision about issuance of the connection consent, the customer shall address the competent Region of CEDIS with the Request for installation of metering device.

The customer's facility is then temporarily connected for the purpose of functional testing with the statement on assumption of responsibility in addition to which the following is also to be submitted:

 • decision about issuance of connection consent,
 • construction permit, i.e. consent or approval for installation of the temporary facility, i.e. act of the competent body on the basis of which it is concluded that consent, i.e. approval is not necessary,
 • exploitation permit for electric power facilities constructed by the requestor for the purpose of connection of the facility,
 • statement of the supervisory body and manager of works that connection is constructed in accordance with the Decision about issuance of connection consent, project documents and valid regulations and standards.

After that, the competent Region of CEDIS shall install the metering device and temporarily connect the customer for the purpose of functional testing.

After completed functional testing, the customer shall submit the Request for signing the Contract on connection.

The following documents shall be submitted with the request:

 • exploitation permit, i.e. consent or approval for installation of the temporary facilities, i.e. appropriate act of the competent body on the basis of which it is concluded that consent, i.e. approval is not necessary,
 • expert finding (certificate) for family residential buildings and temporary facilities;
 • confirmation of the authorized contractor that installations on the facility are constructed in compliance with the adequate technical regulations and standards for family residential buildings and temporary facilities;
 • evidence of settled property legal relations regarding construction of the connection;
 • evidence of paid costs of connection;
 • geodetic survey of the route of connection cable if CEDIS does not perform works on construction of the connection.

The next step shall be signing of the Contract on connection.

According to the Procedure of FU Supply, customer shall sign with supplier the Contract on supply and only after that the customer shall be connected to distribution system.

-Connection of facilities to distributive network.pdf

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio