Odbor direktora

 

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS-a.

Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Mirsad Džudžević

Predsjednik Odbora direktora

Mirsad Džudžević rođen je 1969. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a osnovne i master studije završio je u Skoplju i Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master menadžer       industrijskog menadžmenta.

Radnu karijeru započeo je u Minel d.o.o. Rožaje gdje je bio direktor u periodu od 1996 – 2006. godine. Nakon toga obavljao je više značajnih funkcija, kako u privredi tako i u politici. Bio je direktor Bošnjačke stranke, predsjednik Izvršnog obora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, a potom i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Bio je na poziciji menadžera u Bering d.o.o Rožaje. Obavljao je funkciju direktora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Rožaje, a bio je i na funkciji predsjednika Odbora direktora Pošte Crne Gore. Prije izbora za predsjednika Odbora direktora CEDIS-a obavljao je funkciju menadžera Opštine Rožaje.

Imao je zapaženo djelovanje u Upravnom odboru VIK Rožaje, kao i u UO Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica.

Posvećen je radu na projektima iz oblasti ljudskih i manjinskih prava gdje je bio uključen u više projekata. Završio je Ljetnju školu mladih lidera u Strazburu, Lilehameru i Briselu u organizaciji NDC.

Oženjen je i otac četvoro djece.Rajko Radošević

Član Odbora direktora

Rajko Radošević rođen je 1963. godine u Nikšiću. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Podgorici, dok je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – odsjek Energetika.

U Elektroprivredu Crne Gore zapošljava se 1993.godine, gdje je obavljao više značajnih funkcija. Rajko je bio šef Odeljenja za održavanje, a zatim šef Odeljenja za mjerenje i kontrolu, pa šef Službe za održavanje 35 kV vazdušnih vodova.

U CEDIS-u je od početka samostalnog poslovanja, gdje je takođe bio šef Službe za održavanje 35kV vazdušnih vodova, a zatim šef Centra za održavanje 0,4kV i 10kV mreže, pa šef Centra za obuku.

Učestvovao je u realizaciji nekoliko većih projekata izgradnje objekata i infrastrukture CEDIS-a. Član je inženjerske komore Crne Gore. Posjeduje važeće licence za nadzor i izvođenje elektrotehničkih radova.

Rajko je oženjen i otac dvoje djece.Emir Sijarić

član Odbora direktora

Emir Sijarić je rođen 1980. godine u Bijelom Polju. Nosilac je diplome Luča u osnovnoj i srednjoj školi, dok je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer Telekomunikacije. Postdiplomske studije je pohađao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Menadžmenta informacionih sistema.

Od 2007. godine je zaposlen u Hipotekarnoj banci AD Podgorica gdje kao IT System Administrator radi na održavanju i razvoju bankarskih platformi i tehnologija. Njegov posao uključuje analizu, dizajniranje, instalaciju i održavanje sotvera, kao i popravku hardvera. Ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji sigurnosnih polisa, kao i u pisanju, odnosno usaglašavanju dokumentacije u skladu sa revizorskim nalazima i zahtjevima centralnih bankarskih institucija. Odlikuje ga napredno poznavanje informacionih sistema baziranih na Microsoft tehnologiji, kao i neposredan, svakodnevni kontakt sa korisnicima u cilju rješavanja problema. Pored toga, profesionalno se bavi održavanjem sistema zaštite i čuvanje podataka na IBM Tivoli sistemima, te implementaciju sigurnosnih polisa. Zadužen je za kreiranje i implementaciju budžeta IT sistema banke u skladu sa procjenjenim razvojem i potrebama.

Govori engleski, kao i njemački jezik. Rekreativno se bavi sportom, učestvuje na maratonu i ponosan je otac Ene i Dina.Brankica Mosurović

član Odbora direktora

Brankica Mosurović rođena je 1975. godine u Pljevljima.  Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu na Odsjeku za menadžment, gdje je stekla i zvanje magistra tehničkih nauka.

Na početku karijere radila je u privatnom sektoru i to od 2000-2005. god u Industriji mesa “Trojica” d.o.o. Pljevlja  kao Marketing menadžer, računovođa. Nakon toga radi kao Menadžer poslovnice – Upravljanje PJ Autobuska stanica gdje obavlja zadatke pripremanje finansijskih izvještaja poslovanja.

Od 2007. do 2010. godine radi kao menadžerka turističke agencije u TA “Marjan” Pljevlja a naredne dvije radi u “BIT LTD” d.o.o. Pljevlja kao računovođa. Od 2012 do 2021. godine radi  u Opštini Pljevlja na poslovima starijeg unutrašnjeg revizora i rukovoditeljke Službe za unutrašnju reviziju. U Željezničku infrastrukturu Crne Gore – AD Podgorica na mjesto rukovoditeljke unutrašnje revizije prešla je 2022. godine.

Kao ekspert bila je angažovana na realizaciji više projekata podržanih i od strane EU i Evropske komisije. Obavljala je i poslove u više nadzornih i upravnih odbora i komisija. Posjeduje više sertifikata i licenci u oblastima: računovodstva, revizije i finansija. Govori engleski jezik,  udata je i majka dvoje djece.Nikola Batrićević

član Odbora direktora

Nikola Batrićević je rođen 1988. godine u Nikšiću gdje je završio osnovnu skolu i Gimnaziju Stojan Cerović. Nakon toga završava Fakultet za poslovni menadžment u Beogradu.

Nakon završenih studija bavio se privatnim preduzetništvom, nakon čega je, do 2017.godine, radio u NVO Centar za zdravstvenu zaštitu na poslovima računovodstva i finansija. Od 2018. – 2021. godine radi u preduzeću Neksan Nikšić u Sektoru za komercijalne poslove i prodaju.

Od 2021. godine angažovan je od strane Elektroprivrede Crne Gore na projektima izrade i razvoja solarnih elektrana kao i pronalaženju načina za njihovo  finansiranje iz EU fondova

Od novebra 2022. godine radi u Monteputu u Sektoru opštih poslova i javnih nabavki.

Posjeduje iskustvo u radu na računaru. Govori engleski jezik.Snežana Popović

Sekretar Društva

Snežana Popović je rođena u Podgorici, gdje je završila osnovu školu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 2005. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika.

Radni odnos je zasnovala 03. Jula 2006. godine u FC Distribucija – Elektroprivreda Crne Gore, gdje je prvo bila referent za imovinsko pravne poslove i zastupanje u Odjeljenju za pravne i kadrovske poslove, a zatim je obavljala stručne poslove u Sektoru za pravnu podršku menadžmentu i imovinsko – pravne poslove Direkcije za pravne poslove.

Od osnivanja CEDIS-a radila je na mjestu referenta za imovinsko – pravne poslove u Službi za imovinsko – pravne poslove, a zatim je raspoređena na radno mjesto specijaliste za imovinsko – pravne poslove.

Na osnovu Odluke Odbora direktora Snežana je 28. januara ove godine imenovana za Sekretara Društva.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio