Priključenje korisnika na distributivni sistem

Na ovoj stranici se nalazi uputstvo za priključenje objekata fizičkih i pravnih lica na distributivnu mrežu.

Izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

 1. Na zahtjev Ministarstva održivog razvoja i turizma ili organa lokalne uprave koji je nadležan za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova, CEDIS izdaje “Uslove za izradu tehničke dokumentacije”.
 2. Uz zahtjev se dostavlja i podatak o jednovremenoj snazi i broju mjernih mjesta objekta.
 3. U slučaju da je zahtjev uredan, CEDIS u formi dopisa izdaje “Uslove za izradu tehničke dokumentacije” u kojima je definisana tačka priključenja i mjesto mjerenja.
 4. Ukoliko zahtjev nije uredan, CEDIS će tražiti otklanjanje nedostataka i nakon dopune izdati tražene uslove, odnosno isti odbiti ukoliko se zahtjev ne dopuni.

Izdavanje saglasnosti na glavni projekat

 1. Na zahtjev revidenta, CEDIS izdaje saglasnost na glavni projekat.
 2. U slučaju da je glavni projekat urađen u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama CEDIS-a, CEDIS u formi dopisa daje saglasnost na glavni projekat.
 3. U slučaju da glavni projekat nije urađen u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije koje je izdao CEDIS, tehničkim propisima i preporukama CEDIS-a, CEDIS u formi dopisa obavještava revidenta da ne može izdati saglasnost na glavni projekat. U dopisu se revidentu ukazuje na nedostatke koje je potrebno otkloniti, kako bi mu se izdala saglasnost na projekat.

Izdavanje saglasnosti za priključenje

Saglasnost za priključenje se izdaje za nove objekte, objekte privremenog karaktera, objekte koji se rekonstruišu, gradilišta, u slučajevima povećanja odnosno smanjenja priključne snage, razdvajanja postojeće instalacije ili objedinjavanja više mjernih mjesta u jedno, u slučajevima promjene kategorije potrošnje i zamjene monofaznog - trofaznim priključkom.

 1. Na zahtjev investitora, CEDIS izdaje saglasnost za priključenje.
 2. Zahtjev se podnosi na obrascu koji propisuje CEDIS. Uz zahtjev se prilaže dokumentacija koja je specificirana na zahtjevu.
 3. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, energetske i tehničke prilike na mjestu priključenja, CEDIS organizuje usmenu raspravu sa investitorom na kojoj ga upoznaje sa ekonomskim i tehničkim uslovima priključenja.
 4. Na usmenoj raspravi, Investitor se može izjasniti da li će priključak projektovati i izvesti  samostalno ili će to raditi CEDIS.
 5. U zavisnosti od toga ko projektuje i izvodi priključak, CEDIS izdaje:
 • saglasnost za priključenje kada priključak izvodi CEDIS
 • saglasnost za priključenje kada priključak izvodi investitor
 1. U slučaju nedostatka kapaciteta u distributivnom sistemu, CEDIS rješenjem odbija zahtjev za izdavanje saglasnosti za priključenje i obavještava investitora o koracima koje će preduzeti kako bi se obezbijedili nedostajući kapaciteti.
 2. Na zahtjev investitora za promjenu kategorije potrošnje CEDIS izdaje saglasnost za priključenje.
 3. Za energetske objekte, CEDIS izdaje saglasnost za priključenje.

U slučaju da se investitor izjasni da CEDIS izvodi priključak, CEDIS i Investitor potpisuju ugovor o izradi priključka .

Potrebna dokumenta:

Priključenje potrošača

 1. Nakon što investitor ispuni uslove iz saglasnosti za priključenje, obraća se CEDIS-u Zahtjev za zaključenje ugovora o priključenju na distributivni sistem i zaključenje ugovora o prenosu priključka u osnovna sredstva operatora distributivnog sistema.
 2. Ukoliko je investitor izvodio priključak, potpisuje se Ugovor o prenosu priključka u svojinu operatora distributivnog sistema.
 3. CEDIS i investitor potpisuju ugovor o priključenju
 4. Nakon potpisivanja Ugovora o priključenju investitor je u obavezi da sa snabdjevačem potpiše ugovor o snabdijevanju.
 5. Snabdjevač je u obavezi da informiše CEDIS da je sa investitorom potpisan ugovor o snabdijevanju.
 6. CEDIS je 7 dana nakon dobijanja obavještenja od Snabdjevača dužan da priključi objekat investitora.
 7. Korisnik je u obavezi da 7 dana nakon priključenja, CEDIS-u dostavi Izvještaj (stručni nalaz) ovlašćene organizacije da predmetne instalacije korisnika Sistema ispunjavaju tehničke uslove kojim se obezbjeđuje sigurnost ljudi i imovine.
 8. Ukoliko korisnik ne dostavi Izvještaj (stručni nalaz) CEDIS mu obustavlja isporuku električne energije.

Potrebna dokumenta:

- Zahjev za za zaključenje ugovora o priključenju i prenosu priključka u vlasništvo CEDIS-a (za korisnike kod kojih se snaga mjeri)

- Zahjev za za zaključenje ugovora o priključenju i prenosu priključka u vlasništvo CEDIS-a (za korisnike kod kojih se snaga ne mjeri)

Ugovori o priključenju:

Connecting to the network

.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio