Odbor direktora

 

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Miodrag Čanović

Predsjednik Odbora direktora

Rođen je 1954. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je 1977. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u nikšićkoj Željezari, gdje je u periodu od 1977. do 1997. godine radio kao tehnolog održavanja elektro opreme u pogonima Hladna valjaonica, Vučionica i Profilne valjaonice i kao šef Odjeljenja za održavanje elektro opreme pogona Željezare u RJ Tehnička priprema.

Funkciju potpredsjednika SO Nikšić Čanović je obavljao od 1997. do 2002. godine, a od tada do 2004. radio je kao savjetnik u Republičkom sekretarijatu za razvoj. U periodu od maja 2004. godine do danas nalazi se na funkciji pomoćnika ministra za energetiku u ministarstvu nadležnom za poslove energetike. Radio je i aktivno učestvovao u realizaciji više značajnih projekata iz oblasti energetike.

Član je Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore od juna 2008. godine.

Čanović govori engleski, a služi se italijanskim, ruskim i njemačkim jezikom.

dipl.el.ing., predsjednik

Tel: +382 20 482 256
Fax: +382 20 234 131
e-mail: miodrag.canovic@mek.gov.me

 

Zoran Djukanović

član Odbora direktora, izvršni direktor

Rođen je 1964. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici, a Elektrotehnički fakultet, smjer energetika, na Univerzitetu Crne Gore 1989. godine.

Od aprila 1990.godine radio je kao operativni dispečer u Dispečerskom centru.

U Nacionalnom dispečerskom centru obavljao je, između ostalih, poslove izrade softvera za energetske obračune  i prognoze i radio na usavršavanju i doradi podataka, kao koautor, zajedno sa kolegama iz NDC-a.

Za šefa Službe za operativno upravljanje i vođenje elektroenergetskog sistema u NDC-u imenovan je u februaru 2004.godine, a za direktora FC Prenos u julu 2005.godine. Za predsjednika Odbora direktora AD Prenos izabran je 1.aprila 2009.godine, a na funkciju glavnog operativnog direktora EPCG postavljen je u julu 2011.godine. U februaru 2013.godine Đukanović je imenovan za v. d. direktora FC Distribucija.

e-mail: zoran.djukanovic@cedis.me

 

Snežana Šljukić

član Odbora direktora

Rođena je 1977. godine u Pljevljima. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na odsjeku za ekonomiju javnog sektora. U kabinetu potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem angažovana je od 2006.godine na poziciji  savjetnice potpredsjednika.

Snežana je zadužena za pitanja međunarodne saradnje i strana ulaganja. Pohađala je više specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu i učestvovala u pripremi projekata u domenu restrukturiranja, privatizacije i ulaganja u sektorima energetike, saobraćaja i turizma.  Član je Tenderske komisije za privatizaciju i UNECE tima za javno-privatno partnerstvo (Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu). Član je i Tima za aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje II Bloka TE Pljevlja.

Tel: +382 020 482 861
e-mail: snezana.sljukic@gsv.gov.me

 

Aleksandar Mitrović

član Odbora direktora

Rođen je 1979.godine u Podgorici, gdje je završio srednju ekonomsku školu, a zatim i Ekonomski fakultet 2002.godine. Bogatu radnu karijeru započeo je u Deloitte & Touche d.o.o. Podgorica, gdje je od 2002. do 2006.godine stekao znanja i iskustvo u poslovima eksterne revizije i finansijskog konsaltinga na projektima najvećih kompanija u regionu iz oblasti telekomunikacija, bankarstva, kao i ostalih privrednih grana.

Nakon toga imenovan je za direktora Interne revizije u Crnogorskom telekomu gdje je rukovodio uspostavljanjem Sektora interne revizije, implementacijom smjernica za rad interne revizije u skladu sa smjernicama Magyar Telekom i Deutsche Telekom, kao i realizacijom SOX (Sarbanes-Oxley) projekta koji je bio i ostao prvi i jedini u Crnoj Gori.

Funkciju direktora računovodstva i IT u Hipotekarnoj banci preuzima 2008.godine, a nedugo zatim imenovan je za direktora finansija i IT, da bi 2014. godine preuzeo funkciju izvršnog direktora za poslovnu podršku Hipotekarne banke.

Od 2003. do 2007.godine završio je više specijalizacija na temu međunarodnih računovodstvenih standarda i interne revizije u Srbiji, Egiptu, Grškoj, Hrvatskoj i Belgiji. Piše i govori engleski jezik.

dipl. ecc., član

Dragan Laketić

član Odbora direktora

Rođen je 1965. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću, a Elektrotehnički fakultet, smjer energetika, na Univerzitetu Crne Gore 1993.godine.

Septembra 1993. godine Laketić zasniva radni odnos u HE „Piva“ u EPCG, a zatim 1996.godine prelazi u Nacionalni dispečerski centar na radno mjesto operativnog dispečera. Za direktora Elektroprenosa imenovan je 2004.godine, za izvršnog direktora Akcionarskog društva Prenos 2009. a za izvršnog direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema u januaru 2011.godine.

Na funkciji predsjednika Odbora direktora CGES-a bio je od juna 20011. do juna 2017. godine.

Laketić posjeduje sertifikate sa više seminara, kurseva i treninga na temu  savremeni menadžer, analiza finansijskih izvještaja i finansije za nefinansijere. U junu 2005.godine pohađao je seminar u Norveškoj na temu „Strategija i menadžment energetskih usluga na deregulisanim tržištima”.

U julu 2013.godine izabran je od strane Evropskog udruženja menadžera i Direkcije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope za najmenadžera Jugoistočne i Srednje Evrope i lidera u regionu u oblasti elektroenergije.

U junu 2017.godine Asocijacija menadžera Crne Gore Dragana Laketića izabrala je za  menadžera godine u preduzećima koja su u većinskom vlasništvu države.

Laketić se služi engleskim i ruskim jezikom.

dipl. ing., član

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio