A A A

Regulativa

Zakoni, podzakonski akti i medjunarodni propisi.

 

 

 

 

 

 

 

Važeća zakonska regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS:

- Zakon o energetici

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici Sl. list CG br. 10-15-1

Zakon o radu

Zakon o energetskoj efikasnosti

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o obligacionim odnosima

Zakon o privrednim društvima

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o životnoj sredini

- Zakon o zaštiti potrošača

- Zakon o svojinsko pravnim odnosima

- Zakon o uredjenju prostora i izgradnji objekata

- Zakon o zaštiti i spasavanju

 

Ugovori i pravila

- Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema elektricne energije

- Pravila za sprovođenje postupka otkrivanja, utvrđivanja i sprječavanja neovlašćenog korišćenja električne energije

- Ugovor o korišćenju distributivnog sistema

- Ugovor o priključenju korisnika na distributivni sistem

- Ugovor o priključenju za male elektrane

- Ugovor o isporuci električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu

 

Podzakonska regulativa koja je u vezi sa CEDIS, EPCG i CGES:

Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije

- Program mjera pomoći tarifnim i kvalifikovanim kupcima

- Program mjera pomoći snabdijevanja tarifnih i kvalifikovanih kupaca na mjestima udaljenim od urbanih sredina

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom

Metodologija za utvrdjivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnih sistema električne energije

Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnih sistema električne energije

Metodologija za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije

Odluka o odobravanju Cjenovnika za standardne priključke na distributivni sistem električne energije

Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić za javnog snabdjevača za period od 01.08.2012.-31.07.2015.

Odluka o odobravanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Elektroprivredi Crne Gore AD NIkšić za operatora distributivnog sistema za period 01.08.2012-31.07.2015.

Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za električnu energiju za period 01.08.2012-31.07.2015

Opšti uslovi za snabdijevanje električnom energijom

Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije

Pravila za funkcionisanje javnog snabdjevača

Pravila za osnivanje i rad tržišta elektrčne energije

Pravila za razdvajanje integrisanog elektroenergetskog subjekta EPCG

Pravilnik o tarifama za električnu energiju

Tržišna pravila

Uredba o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvodjača električne energije

Uredba o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije  iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Procedura za izdavanje saglasnosti za prikljucenje i zakljucivanje ugovora br. 10-00-43169 od 05.09.2013. godine

- Odluka o utvrdjivanju tipskih profila potrošnje kupaca priključenih na distributivni sistem

Metodologija za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije

Metodologija za utvrdjivanje naknada za priključenje na distributivni sistem električne energije

Program mjera za primjenu nediskrimintornih uslova za pristup distributivnom sistemu

 

Interna tehnička regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS:

-

 

Važeća međunarodna regulativa koja je u vezi sa djelatnošću CEDIS:

Direktiva 2003 54EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Direktiva 2005-89-EC

Direktiva 2009-72EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EC br. 714-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EZ br. 713-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Regulacija EZ br. 715-2009 Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope

Zakon o ratifikaciji Sporazuma izmedju Evropske zajednice i Republike Crne Gore o formiranju Energetske zajednice

 

Podsticanje upotrebe obnovljivih izvora i kogeneracije:

Program mjera podsticanja upotrebe obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Propisi koje je donijela Vlada Crne Gore

Propisi koje donijela Regulatorna agencija za energetiku

Obrasci zahtjeva i ugovora

Procedura za izdavanje dokumenata za priključenje malih elektrana na distributivnu mrežu

 

Zaštita zdravlja i bezbjednosti na radu:

Zakon o zaštiti na radu

Politika zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu

Pravilnik o zaštiti i zdravlju na radu

 

Energetska efikasnost:

- Zakon o energetskoj efikasnosti

- Program mjera podsticanja energetske efikasnosti

- Energetska efikasnost - Regulativa

- Energetska efikasnost - Direktive EU

 

Procedure i pravilnici CEDISa:

Pravilnik za dodjelu sponzorstava, donacija, pomoći i stipendija

- Etički kodeks